Loading...
15 Mayıs Mahallesi 556 Sokak No:16/A Pamukkale / DENİZLİ +90 258 242 42 48      +90 552 508 42 48 kalite@cinarosgb.com
PERSONEL BELGELENDİRME VE SINAV PROSEDÜRÜ

PERSONEL BELGELENDİRME VE SINAV PROSEDÜRÜ

Her daim en iyisi.

BELGELENDİRME KARARI

Karar Verici personel, kendisine sunulan sınav dosyasını inceleyerek belge almaya hak kazanan veya kazanamayan adayları belirler. Belgelendirme kararı alınırken, karar verici tarafından aşağıdaki tabloya gore sırasıyla dosya içerisindeki evraklar incelenir belgelendirme karar formu doldurulur.

No Doküman Adı Uygunluk Kontrolü
1 Aday Başvuru Formu Islak İmzalı mı?
2 Adayın geçerli kimlik belgesi fotokopisi(Nüfus cüzdanı, Pasaport,)
3 Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge
4 Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler
5 Belge Kullanım Sözleşmesi ıslak imzalı hali
6 Sınav Görevlisi Atama Formu ve Sınava Katılan Aday Listesi
7 Teorik Sınavlar İçin Sınav Yeri Uygunluk Formu
8 Sınav Yoklama Listesi
9 Soru Kitapçığı (Teorik Sınav)
10 Cevap Kâğıdı (Teorik Sınav)
11 Cevap Anahtarı (Teorik Sınav)
12 Saha Uygunluk Kriterleri Formu(Mülakat Sınavı)
13 Saha Uygunluk Kriterleri Formu (Performans Sınavı)
14 Sınav kontrol formu(Performans)
15 Beceri Yetkinlik Listesi(Mülakat Sınavı)
16 Beceri Yetkinlik Listesi(Performans Sınavı)
17 Sınavı Projesi (Performans)
18 Varsa sınavı projesi(Mülakat)
19 YETERLİLİĞİ YAPILANDIRILMIŞ T1-A1 SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU(Mülakat Sınavı)
20 YETERLİLİĞİ YAPILANDIRILMIŞ T1-A2 SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU(Mülakat Sınavı) s
21 Sınav Kamera Kaydı (Teorik Sınav)
22 Sınav Kamera Kaydı (Performans Sınavı)

Karar Verici personel “Belgelendirme Karar Formu” nu kullanır. Her bir aday için bir Karar Formu kullanılır. Karar, tüm belge-dokümanlar Karar Verici’ ye iletildikten sonra 10 gün içerisinde verilir. Karar Verici kararı aldıktan sonra sınav dosyası ile birlikte Karar Formu’ nu Kalite Yönetim Temsilcisi’ na teslim eder. Kalite Yönetim Temsilcisi, belge almaya hak kazananları ve sınava ilişkin tüm bilgileri Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na web portal üzerinden bildirir. Adayın belge almaya hak kazanıp kazanmadığı atasoy belge web sayfasından sorgulanabilmektedir. Sınavda basarısız olan adaylar 12 ay içerisinde sadece başarısız oldukları birimler için ücretsiz sınav haklarını kullanabilirler. Sınavda kismı basarısız olan veya farklı birimde sınava girmek isteyen adaylar başvuru formunun birim tamamlama kısmını doldurarak atasoy belgelendirmeye başvuru yapabilirler. Yetkilendirilmiş başka bir kuruluşta daha once sınava girmiş yeterliliğin bir kısmından yada hepsinden basarısız olmuş adaylar ulusal yeterliliklerde belirtilen sure içerisinde atasoy belgeye basvuruda bulunabilir. Atasoy belge adaydan yada sınava girdiği kuruluştan ulusal yeterliliğe uygun değerlendirme yapıldığına dair kanıtları ister. Bu kanıtların sunulması halinde birim tamamlama sınavına alınırlar.

Belge düzenlenmesi kararı verilen adaylara, aşağıdaki bilgileri içeren ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir:

a) Adı-Soyadı

b) T.C Kimlik/Pasaport No

c) ATASOY BELGEadı ve logosu

d) TÜRKAK logosu

e) MYK logosu

f) Ulusal Yeterlilik adı, seviyesi, revizyon numarası ve referans kodu

g) Belge düzenleme tarihi

h) Belge geçerlilik tarihi

i) Belge numarası

Mesleki Yeterlilik Kurumu’ nun hazırladığı belgeler, ATASOY BELGE’ ye iletilir. ATASOY BELGE imza yetkilisi Mesleki Yeterlilik Belgelerini imzalar ve belge sahiplerine iletilmek üzere Kalite Yönetim Temsilcisi’ ne iletir. Kalite Yönetim Temsilcisi, Aday Başvuru Formlarında belirtilen belge teslim yöntemi ile belgeleri, belge sahiplerine iletir. Mesleki Yeterlilik Belgesi’ nin geçerlilik süresi ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen süre kadardır.

6.1 BELGELENDİRMENİN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI

Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi konusundaki karar, “Belge Karar Formu” kullanılarak, Karar Verici personel tarafından alınır.

Belge, aşağıdakilerden bir veya birkaçı tespit edilmesi sonucunda askıya alınır.

- Belgelendirilmiş kişilerin Belge Kullanım Sözleşmesi’ ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,

- Belgelendirilmiş kişilerin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,

- Belgelendirilmiş kişilerin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, MYK veya ATASOY BELGE belge ve logosunun yanlış kullanılması.

Belge, aşağıdakilerden bir veya birkaçı tespit edilmesi sonucunda geri çekilir.

- Belgelendirilen kişilerin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,

- Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,

- Belgelendirilen kişilerin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak ATASOY BELGE’ yi eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,

- Belgelendirilen kişilerin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,

- Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat ve Ulusal Yeterlilik şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,

- Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

Askıya alınan veya geri çekilen belgeler, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından bildirilir.

ATASOY BELGE, belgelendirme öncesinde belgenin kötüye kullanımını engellemek adına karşılıklı olarak Belge Kullanım Sözleşmesi imzalar. Belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi kararı verildiği andan itibaren belgelendirilmiş kişi, belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 10 (on) iş günü içerisinde ATASOY BELGE’ ye iade eder. İade edilmemesi durumunda, belgelendirilmiş kişi öncelikle yazılı olarak uyarılır, kişinin uyarıyı dikkate almaması durumunda ise kanuni işlem başlatma hakkı ATASOY BELGE’ de saklıdır. Eğer belgelendirilmiş kişi, belgesini veya eklerini (sözleşme, belge kimlik kartı vb.) kaybettiğini bildirmesi durumunda, kayıp ettiğine ilişkin belgeleri ATASOY BELGE’ ye bildirmesi talep edilir. Bildirimde bulunulmaması halinde, ATASOY BELGE internet sitesinde kişinin belgesinin geçerliliğini yitirdiğini duyurmaktadır. Aynı zamanda, belge sorgulama ekranında belgenin geçerliliğini yitirdiğine dair bilgi yer almaktadır.

6.2 YENİDEN BELGELENDİRME PROSESİ

Aşağıdaki durumlarda yeniden belgelendirme süreci başlatılır:

- Mesleki Yeterlilik Kurumu’ nun ilgili belgelendirme programında belirlediği belge geçerlilik süresi sonunda kişiden talep gelirse,

- Mesleki Yeterlilik Kurumu’ nun yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili programda değişiklik söz konusu olduğunda (ilk belgelendirme şartlarını oluşturarak yeniden belgelendirme faaliyeti yapılır.)

Yeniden belgelendirme ile ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan yönteme ve “Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” a uygun olarak yapılmaktadır. Yeniden belgelendirme yapılacak belgeli personel, Kalite Yönetim Temsilcisitarafından belgenin geçerlilik süresinin dolmak üzere olduğu ve belge yenilemek için gerekli adımları elektronik posta, telefon veya yüz yüze görüşme yoluyla bildirir. Bildirimlerin ardından yeniden belgelendirme başvurusu belgeli personel tarafından ATASOY BELGE’ ye “Aday Başvuru Formu” kullanılarak yapılır. Belgeli personel, yeniden belgelendirme başvurusunu kendisine bildirim yapıldığı başvuru dönemi içerisinde yapabilir.

Başvuru dönemi aşağıdaki gibidir:

Belgenin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 (beş) ay önce;

Belgenin geçerlilik süresi 4 (dört) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 4 (dört) ay önce;

Belgenin geçerlilik süresi 3 (üç) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 3 (üç) ay önce;

Belgenin geçerlilik süresi 2 (iki) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 2 (iki) ay önce başlar.

Yeniden belgelendirme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilemez.

Yeniden belgelendirme sınavları belgeli personelin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması gerekmektedir. Ancak, belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması halinde sınav süresinin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu durumda, ATASOY BELGEbelgelendirme başvurusunu uygun bulduğu belgeli personel için düzenleyeceği sınavı başvuru tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na bildirir.

Belgeli personelin iletişim bilgilerindeki değişiklikleri ATASOY BELGE’ ye bildirmemesi halinde sorumluluk belgeli personele aittir. ATASOY BELGE, belgeli personelin belge yenileme için yaptığı ödeme tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na belge talebini iletir. Ulusal Yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, yeni belgenin düzenlenme tarihi, belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.

Belgeli personel, yeniden belgelendirme talebini ATASOY BELGE’ ye yapabileceği gibi başka bir belgelendirme kuruluşuna da yapabilir. Başka bir belgelendirme kuruluşundan belge almış yeniden belgelendirme başvurusu yapan belgeli personel, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen tüm sınavlara tabi tutulur.

Ulusal Yeterliliklerin güncellenmesi halinde, yeniden belgelendirme faaliyetleri güncel Ulusal Yeterliliğe uygun olarak gerçekleştirilir. (ATASOY BELGEkapsamını güncel Ulusal Yeterliliğe göre güncellemesi halinde)

Ulusal Yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklikler olması durumunda, yeniden belgelendirme yeterlilikte yapılan değişikliklere ve belirten şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması durumunda belge yenilemeye hak kazanır.

Ulusal Yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu Ulusal Yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla Ulusal Yeterlilik oluşturulması durumunda; yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde yeniden belgelendirmeye hak kazanması halinde belgeli personel için birden fazla belge düzenlenebilir.

Birden fazla Ulusal Yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu Ulusal Yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir Ulusal Yeterlilik oluşturulması durumunda; belgeli personelin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması halinde belgeli personele yeni Ulusal Yeterlilikte belge düzenlenir.

Ulusal Yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu Ulusal Yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir Ulusal Yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan Ulusal Yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.


+90 258 242 42 48

Müşteri Hattımız. Arayın, hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olun.